Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cần lao, lao động
  the labouring people
  nhân dân lao động
  labouring man
  người lao động, công nhân
  cực nhọc