Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

childbirth /'t∫aildbɜ:θ/  

  • Danh từ
    sự sinh đẻ
    she died in childbirth
    bà ta chết trong lúc sinh đẻ