Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  delude somebody [with something (into doing something)]
  đánh lừa
  đánh lừa ai bằng những lời hứa suông
  delude oneself with false hopes
  tự dối mình bằng những hy vọng hão

  * Các từ tương tự:
  deluder