Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contraction /kən'træk∫n/  

 • Danh từ
  sự co
  the contraction of a muscle
  sự co một bắp cơ
  (y học) sự co thắt tử cung (trước khi đẻ con)
  (ngôn ngữ) dạng rút ngắn
  "can'tis a contraction of "cannot"
  "can't" là dạng rút ngắn của "cannot"

  * Các từ tương tự:
  Contractionary fiscal policy, Contractionary phase