Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Contractionary fiscal policy   

  • (Kinh tế) Chính sách thu chi ngân sách thu hẹp