Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Contractionary phase   

  • (Kinh tế) Giai đoạn suy giảm; Giai đoạn thu hẹp+ Giai đoạn của CHU KÌ KINH DOANH sau khi đạt đến điểm cao nhất và kéo dài cho đến điểm thấp nhất sau đó. Nó đánh dấu sự suy giảm của hoạt động kinh tế