Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tán thành, tán đồng
  she received many approving glances
  chị ta nhận được nhiều ánh mắt tán đồng

  * Các từ tương tự:
  approvingly