Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the go-ahead
  sự được phép; sự cho phép
  we've got the go-ahead from the council (the council have given us the go-ahead) to start buliding
  chúng tôi đã được hội đồng cho phép khởi công xây dựng
  Tính từ
  năng nổ dám làm; hăng hái thử những phương pháp mới