Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imprimatur /,impri'meitə[r]/  

  • Danh từ
    giấy phép cho in (sách của nhà thờ La Mã)
    (nghĩa bóng) sự cho phép, sự chấp thuận