Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    kỳ cục
    way-out clothes
    quần áo kỳ cục