Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm hư, làm bẩn
  không khí dơ bẩn của các vùng nội thành bị ô nhiễm
  làm suy yếu; làm mất hiệu lực
  vitiate a contract
  làm mất hiệu lực một hợp đồng

  * Các từ tương tự:
  vitiated