Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  cực kỳ
  cực kỳ bảo thủ
  cực [độ]
  cực tím

  * Các từ tương tự:
  ultra vires, ultra-rapid, ultra-rays, ultra-red, ultra-short, ultra-tropical