Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ở ngoài nhiệt đới