Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ultra-short /'ʌltrə'ʃɔ:t/  

  • Tính từ
    cực ngắn
    ultra-short waves
    sóng cực ngắn