Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ultra vires /'ʌltrə'vaiəri:z/  

  • Tính từ & phó từ
    (pháp lý) ngoài phạm vi quyền hạn