Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ultra-rapid /'ʌltrə'ræpid/  

  • Tính từ
    cực nhanh