Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

die-hard /'daihɑ:d/  

  • Danh từ
    kẻ ngoan cố đến cùng
    a die-hard conservative
    kẻ bảo thủ ngoan cố đến cùng