Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được tán thành, được đồng ý, được bằng lòng, được chấp thuận
  được phê chuẩn, được chuẩn y
  approved school
  trường của nhà nước dành cho trẻ em phạm tội

  * Các từ tương tự:
  approved school