Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu)
    người bạc nhược (về thể chất cũng như tinh thần)