Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    người nhu nhược (thường nói về đàn ông)

    * Các từ tương tự:
    wimpish, wimple