Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) đồ ti tiện, kẻ đáng khinh
    người khờ dại