Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác cissy)(khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  người đàn ông (chàng thanh niên) ẻo lả; người đàn ông (chàng thanh niên) nhát gan
  don't you dare jumping downyou sissy!
  anh không dám nhảy xuống hả, nhát gan thế!

  * Các từ tương tự:
  sissyish