Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, Anh, khẩu ngữ)
    má, mạ, mẹ