Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xác ướp
  an Egyptian mummy
  một xác ướp Ai-cập
  Danh từ
  (Mỹ thường mommy) (khẩu ngữ; ngôn ngữ nhi đồng)
  má, mẹ, mạ

  * Các từ tương tự:
  mummy-case