Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mummy-case /'mʌmikeis/  

  • Danh từ
    hòm ướp xác, bao ướp xác