Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

softie /'sɒfti/  /'sɔ:fti/

  • Danh từ
    như softy
    xem softy