Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    kẻ ti tiện, kẻ đáng khinh
    you twerp!
    đồ ti tiện!