Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jellyfish /'dʒelifi∫/  

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi hoặc jellyfishes) (động vật)
    con sứa