Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhồi đầy; nhét đầy
  sand stemming
  sự nhét đầy cát
  sự lấp lỗ khoan (nổ mìn)
  clay stemming
  sự nút lỗ mìn bằng đất sét
  vật liệu nhét lỗ mìn