Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peduncle /pi'dʌɳkl/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cuống (hoa, quả)