Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũng staunch)
  cầm (máu) lại; làm cho (vết thương) cầm máu
  stanch the bleeding
  cầm máu đang chảy
  stanch a cut
  cầm máu một vết đứt

  * Các từ tương tự:
  stanchion