Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stanchion /'stæn∫ən/  /'stænt∫ən/

  • Danh từ
    cột, trụ chống