Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác pedicle)(sinh vật)
    cuống

    * Các từ tương tự:
    pedicellar, pedicellaria, pedicellariae, pedicellate