Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thân; có cuống, có cọng
  có chân (cốc...)
  bị ngắt cuống, bị ngắt cọng

  * Các từ tương tự:
  -stemmed