Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khoảng [trống]; chỗ [trống]
  the space between words
  khoảng trống giữa các từ
  ở đây có chỗ cho anh ký đây
  we were separated by a space of ten feet
  chúng tôi cách nhau một khoảng mười bộ
  không còn nhiều chỗ cho hành lý của anh đâu
  lớp học này không đủ chỗ kê ba mươi cái bàn
  bãi đất
  những bãi đất trống để trẻ em chơi đùa
  khoảng không, không gian
  he was staring into space
  nó nhìn chằm chằm vào khoảng không
  vũ trụ
  du hành trong vũ trụ đến các hành tinh khác
  (thường số ít) khoảng thời gian
  in the space of two hours
  trong khoảng thời gian hai tiếng
  cramped for room (space)
  xem cramp
  Động từ
  (+ out)
  đặt cách nhau, để cách nhau
  đặt các trụ cách nhau ba mét
  space the rows 10 inches apart
  sắp các hàng cách nhau 10 insơ

  * Các từ tương tự:
  space fiction, space flight, space flying, space heater, space helmet, space invaders, space out, space rocket, space satellite