Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nghiêm khắc, ác liệt, kịch liệt, dữ dội
  slashing criticism
  sự phê bình kịch liệt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lớn, phi thường
  a slashing success
  một thắng lợi lớn