Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũng như ropey) (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  xoàng, tồi
  we stayed in a really ropy hotel
  chúng tôi trọ tại một khách sạn xoàng thật sự
  không được khỏe
  I am a bit ropy this morning
  sáng nay tôi không được khỏe lắm