Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fibrous /'faibrəs/  

  • Tính từ
    có sợi, có thớ, có xơ

    * Các từ tương tự:
    fibrousness