Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhỏ như sợi chỉ
    có lắm sợi