Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mucilaginous /'mju:silædʒinəs/  

  • Tính từ
    nhầy
    sản sinh chất nhầy