Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glutinous /'glu:tinəs/  

  • Tính từ
    [thuộc] gluten; như gluten; dính
    a glutinous substance
    một chất dính
    (nghĩa bóng) tính đa cảm thái quá của bộ phim