Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhớt, dính
  viscous mud
  bùn dính

  * Các từ tương tự:
  viscously, viscousness