Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như keo hồ
    dính chặt

    * Các từ tương tự:
    glueynis