Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trạng thái keo; độ keo