Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

filamentous /filə'mentəs/  

  • Tính từ
    có nhiều sợi nhỏ, như sợi nhỏ; như chỉ