Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mua lại; chuộc về (vật cầm cố)
  tôi đã chuộc đồng hồ về
  trả hết, trang trải (nợ)
  chuyển thành tiền, chuyển hàng hóa
  phiếu này có thể chuyển thành hàng hóa ở bất cứ hãng chúng tôi
  giữ trọn (lời hứa); thực hiện
  redeem one's pledges
  thực hiện lời cam kết
  chuộc
  chuộc con tin bị bắt giữ
  cứu rỗi, cứu khỏi vòng tội lỗi (nói về Chúa)
  chuộc lại; bù lại
  Tam bù lại thành tích kém trước đó bằng cách ghi được hai bàn
  redeem one's honour
  chuộc lại danh dự

  * Các từ tương tự:
  redeemable, Redeemable loan stock, Redeemable securities, redeemer