Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đòi lại
  reclaim lost property
  đòi lại tài sản đã mất
  cải tạo
  vùng đầm lầy đã được cải tạo
  reclaim young offenders from a life of crime
  cải tạo những người tội phạm trẻ tuổi khỏi một cuộc sống tội phạm
  thu hồi (vật liệu) từ đồ phế thải
  reclaim glass from old bottles
  thu hồi thủy tinh từ chai cũ

  * Các từ tương tự:
  reclaimable, reclaimation