Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấy lại, tìm lại được, tìm và mang (con vật bị bắn rơi về, nói về chó săn)
  tìm lại được chiếc vali của mình ở nơi lưu hành lý khách bỏ quên
  retrieve data from a disk
  tìm lại được số liệu từ một đĩa
  sự sửa lại, sự chữa
  ta chỉ có thể sửa lại tình thế bằng cách bớt chi tiêu
  phục hồi
  retrieve one's fortunes
  phục hồi cơ đồ

  * Các từ tương tự:
  retriever