Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấy lại
  regain one's health
  lấy lại sức khỏe
  tỉnh lại
  regain one's balance
  lấy lại thăng bằng (sau khi trượt chân…)
  trở lại
  regain one's home
  trở lại gia đình