Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kích động
  foment discord
  kích động mối bất hòa
  chườm nóng (một bộ phận cơ thể cho đỡ đau)

  * Các từ tương tự:
  fomentation, fomenter